İdare ve Vergi Hukuku

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu ve 213 tarihli Vergi Usul Kanunu kapsamında;

  • İdare aleyhine idari işlemin iptali için iptal davası açmak
  • idari işlem veya eylemden kaynaklanan zararın tazminine yönelik  tam yargı davaları açmak
  • Vergi borç ve cezalarına itiraz etmek, vergi mahkemelerinde itiraz ve iptal  davası açmak