İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında;

  • Hizmet akdinin düzenlenmesi
  • Hizmet akdinin geçerli ve haklı neden olmaksızın işverence feshinden kaynaklanan İhbar ve kıdem tazminatı
  • İş sözleşmesinin haklı nedenle işçi tarafından feshi halinde kıdem tazminatı talepleri
  • İşe iade talepleri
  • Fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücret alacakları
  • Yıllık izin ücret alacakları
  • Kötü niyet tazminatı ve sendikal tazminat talepleri
  • Sigortalılık süresi ve priminin işverence SGK’ya eksik bildirilmesi  nedeniyle açılacak hizmet tespit davaları
  • Emeklilik işlemleri için kuruma başvuru ve açılacak davalar
  • İşveren Vekilliği ve Danışmanlık hizmetleri