Eşya Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni kanunu dördüncü kitap birinci kısım kapsamında;

  • Zilyetlikten doğan zilyetliği koruyucu davalar
  • Mülkiyet hakkından doğan istihkak ile tapu iptal ve tescil davaları
  • Önalım, alım ve geri alım haklarından kaynaklanan davalar
  • Rehin ve ipotek tesis işlemlerinin takibi
  • Mülkiyetin olağan ve olağanüstü zamanaşımı ile kazanılması