İcra ve İflas Hukuku

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında;

  • İlamsız ve ilamlı icra takipleri
  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
  • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı ve ilamsız takipler
  • Kira alacağının ödenememesi veya tahliye taahhütnamesi nedeniyle tahliye talepli icra takibi başlatmak
  • Haciz, muhafaza ve satış işlemleri
  • İlamsız icra takiplerine borçlu adına itiraz etmek veya itiraz edilen takiplere ilişkin alacaklı adına itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davaları açmak