İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacaklarına ilişkin davaların hakkın doğumundan itibaren (iş sözleşmesinin feshinden itibaren) mülga 818 S.K. md. 125 uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulduğu 6098 S.K. md. 146 uyarınca da genel zamanaşımının 10 yıl olarak belirlenmişken 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda 12.10.2017 tarihli değişiklikle getirilen Ek m. 3 uyarınca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacaklarının 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu düzenlenmiştir.

Fazla çalışma, Hafta tatili, Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücret alacakların da ise hakkın doğumundan zaman aşımı süresi 5 yıldır.