Verilen kesin sürenin geçersizliği - Yargıtay kararı

YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2008/16761
KARAR NO.2010/4501
KARAR TARİHİ.23.2.2010


Bilirkişi Raporuna İtirazda kesin sürenin kaçırılması
Mahkemece Verilen Kesin Süreye Uymamanın Sonuçlarının Duruşmada HatırlatılmamasıBilirkişi Raporundaki Çelişkilerin Mahkeme Tarafından İtiraza Gerek Olmaksızın Gidertilmesi

HUMK.163, 283 – İK.57

Fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesini talep edilen davada:

Mahkemece, taraflara rapora karşı diyecekleri için kesin süre verildiği ve itirazın bu süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle, davacı vekilini itirazları değerlendirmeye alınmamıştır.

Mahkemece 18.12.2007 tarihli oturumda verilen kesin süre yasaya uygun değildir. Taraflara kesin süreye uymamanın sonuçları hatırlatılmamıştır.

Öte yandan davacı vekili bilirkişi raporlarını kabul ettiğini beyan etmediğine göre, mahkemece bilirkişi raporunda yer alan çelişkilerin resen değerlendirmeye alınması gerekir.

Raporun bir bölümünde fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının farklarının hesaplanacağı belirtildiği halde bu yönde bir hesap yapılmamış olması ve sonuç kısmında talep şartlarının oluşmadığından söz edilmesi çelişkili olup, mahkemece bu husus açıklatılarak gerekirse ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir.

DAVA ve KARAR:

Davacı, izin, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, ilave tediye ve toplu iş sözleşmesinden doğan bazı işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi bu davada fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesini talep etmiş, mahkemece sözü edilen çalışmaların kanıtlanamadığı gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir.

Dosya içinde bulunan bilirkişi raporunda, davacıya ait ücret bordroları ile puantaj kayıtlarının sunulması halinde sözü esilen isteklerle ilgili olarak hesaplama yapılabileceği belirtilmiş, davacıya ait bordrolarla puantaj kayıtları daha sonra dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerinin puantaj kayıtlarına uygun olarak tahakkuk ettirilerek bordrolarda ödendiği açıklanmış, ancak ödemenin olması gereken yevmiye yerine düşük olarak belirlenen ücrete göre yapıldığından söz edilerek fark alacakların hesaplandığı raporda ifade edilmiştir.

Bununla birlikte bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil alacakları bakımından hesaplama yapılmamıştır.

Davacı vekili 28.2.2008 tarihli dilekçe ile rapora bu yönden itirazda bulunmuş, mahkemece rapora karşı diyecekleri için kesin süre verildiğini ve itirazın bu süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle davacı vekilini itirazları değerlendirmeye alınmamıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, mahkemece 18.12.2007 tarihli oturumda verilen kesin süre yasaya uygun değildir. Taraflara kesin süreye uymamanın sonuçları hatırlatılmamıştır. Öte yandan davacı vekili bilirkişi raporlarını kabul ettiğini beyan etmediğine göre, mahkemece bilirkişi raporunda yer alan çelişkilerin resen değerlendirmeye alınması gerekir. Gerçekten, raporun bir bölümünde fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının farklarının hesaplanacağı belirtildiği halde bu yönde bir hesap yapılmamış olması ve sonuç kısmında talep şartlarının oluşmadığından söz edilmesi çelişkili olup, mahkemece bu husus açıklatılarak gerekirse ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir.

3- Davacı işçiye işverence yapılan ödeme tutarları ile ilgili olarak da bilirkişi raporundaki itirazlar üzerinde durulmalı ve 22.1.2001 tarihinde 100,70.- TL. ilave tediye ile 7.2.2006 tarihinde 570,71.- TL. yakacak yardımı ödenip ödenmediği belirlenerek sonuca gidilmelidir. Belirtmek gerekir ki, bilirkişi raporunda yer alan hesapların ayrıntıları resen mahkeme tarafından denetlenmeli ve sözü edilen ödeme belgelerinin mevcut olup olmadığı araştırılmalıdır. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi